Rules BSAF

Regulile de bază ale festivalului:

1. Participarea la festival poate fi solicitată de către reprezentanții (cetățenii) țărilor din regiunea Mării Negre (România, Moldova, Ucraina, Bulgaria, Rusia, Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Turcia și Grecia). *

2. Un participant poate locui în prezent în orice altă țară, dar trebuie să provină dintr-o țară participantă.

3. Pentru participarea unei echipe formate din cetățeni din diferite țări ale lumii, este suficient ca doar un singur membru al echipei să provină dintr-o țară participantă.

4. Vârsta – participantul trebuie să fie major, dar nu mai în vârstă de 40 de ani. *

5. Dacă participantul este minor, acesta trebuie să fie însoțit de un tutore. Dacă participantul are peste 40 de ani, atunci poate colabora cu un artist mai tânăr.

6. Vedetele invitate – headliners – pot fi de orice naționalitate și de orice vârstă.

7. Organizatorii festivalului sunt dispuși să colaboreze cu reprezentanți ai diferitelor curente artistice și să prezinte orice opere de artă care în primul rând se supune normelor etice.

8. Festivalul poate refuza participarea oricărei persoane care promovează violența, atacă direct alte persoane sau amenință să folosească violența pe motiv de apartenență etnică, de rasă, naționalitate, castă, orientare sexuală, sex, identitate de gen, religie, vârstă, dizabilități fizice sau psihice, precum și boli grave. De asemenea, sunt interzise conturile ale căror scop principal este de a provoca daune altora pe baza oricăreia dintre aceste caracteristici.

9. Creatorii festivalului GO Pamanteni își rezervă dreptul de a avea ultimul cuvânt în alegerea participanților și dreptul de a nu explica decizia lor persoanelor care nu sunt profesioniști din domeniul festivalurilor interdisciplinare internaționale.

* Restricțiile prevăzute în clauzele 1 și 4 nu încalcă în niciun fel drepturile și libertățile cuiva, ci sunt destinate să încurajeze artiștii din diferite țări și de vârste diferite să își unească forțele.

Basic rules of the festival:

1. Representatives (citizens) from 10 countries of the Black Sea region (Romania, Moldova, Ukraine, Bulgaria, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Turkey and Greece) can apply to participate in the festival. *

2. A participant can currently live in any other country, but they must be originally from a participating country.

3. A team consisting of citizens of any country in the world can participate if at least one member of the team is originally from a participating country.

4. Age – the participant must be of legal age, but not older than 40 years. *

5. If the participant is a minor, they must be accompanied by a guardian. If the participant is over 40 years old, then they can participate in collaboration with a younger artist.

6. Guest stars – headliners – can be of any nationality and of any age.

7. The organizers of the festival are open to collaborate with representatives of any art movements and to present any work of art, which, first of all, meets the ethical standards.

8. The festival may deny participation to anyone who promotes violence, directly attacks other people or threatens to use violence on the basis of race, ethnicity, nationality, caste, sexual orientation, gender, gender identity, religious belief, age, physical or mental disabilities, as well as serious diseases. Also prohibited are any accounts whose main purpose is to cause harm to others based on any of these characteristics.

9. The creators of the festival GO Pamanteni reserve the right to have the last word when choosing participants and the right to not explain their choice to people who are not professionals in the field of international interdisciplinary festivals.

* The restrictions described in clauses 1 and 4 do not in any way infringe upon anyone’s rights and freedoms, but are intended to encourage artists from different countries and different age groups to unite their efforts.